Wysoka jakość i znakomite wyniki

Rozpieszczamy klientów w profesjonalny sposób

 

Pedicure

Chcesz odświeżyć swój wygląd? W salonie Klinka Urody nasz zespół profesjonalistów oferuje wachlarz niesamowitych usług, aby upewnić się, że wszyscy klienci wrócą do domu zadowoleni. Nasi pracownicy wiedzą, czego oczekujesz od usługi typu pedicure. Odwiedź nas już dziś i ciesz się ze swojego nowego, wspaniałego wyglądu!

Manicure

Piękne dło­nie i paznok­cie, są wizy­tówką każ­dej kobiety i jed­nym z naj­bar­dziej widocz­nych atry­bu­tów urody. Ich wygląd dostar­cza infor­ma­cji o naszej oso­bo­wo­ści i stylu życia. Skóra rąk cha­rak­te­ry­zuje się szcze­gólną deli­kat­no­ścią, ponie­waż nie posiada tkanki tłusz­czo­wej. Przez to sta­rzeją się szyb­ciej i w bar­dziej widoczny spo­sób niż pozo­stałe czę­ści ciała. Ponadto mając codzienny kon­takt z czyn­ni­kami zewnętrz­nymi takimi jak woda, środki czy­sto­ści czy zmiana tem­pe­ra­tury, dło­nie stają się nad­mier­nie wysu­szone i szorst­kie w dotyku. Piękne i zadbane dło­nie oraz zdrowe paznok­cie są marze­niem każ­dej z nas. Ich wygląd możemy popra­wić przez zdrowy tryb życia, odpo­wied­nio zbi­lan­so­wana dietą, pre­pa­raty wita­mi­nowe jak rów­nież prze­róż­nymi zabie­gami pie­lę­gna­cyj­nymi. Pra­wi­dłowo wyko­nany mani­cure, nada naszym dło­niom smu­kło­ści i ele­ganc­kiego wyglądu.

534 501 250, 81 311 50 14

©2020 by Klinika Urody Calza-Med. Proudly created with Wix.com